top of page
Mission

Russisk Kultur Mission i Danmark (RKMD) er en fladt struktureret, demokratisk, almennyttig, uafhængig, frivillig forening, der har til formål at skabe og koordinere et socialt og kulturelt forum,  og hjælpeorganisation til at koordinere de russiske kulturarrangementer (som f.e. den Russiske Kultur Uge Festival), russiske historiske og sproglige arrangementer, som vil fremme forstårelse af russiske traditioner og kultur i  brede danske befolkning. 

Vedtægter

 Vedtægter for foreningen RKMD - Russisk Kultur Mission i Danmark

 

CVR 38686224

 

§1 Foreningens grundlag

 

Stk. 1 Foreningens navn er “Russisk Kultur Mission i Danmark” - RKMD. 

Stk. 2 Foreningens geografiske område er Danmark. 

Stk. 3 Foreningens hjemsted er Danmark med formandens bopæl eller en anden adresse, udpeget af bestyrelsen, som postadresse. 

 

§2 Foreningens formål og aktiviteter 

 

Stk.1 Russisk Kultur Mission i Danmark (RKMD) er en fladt struktureret, demokratisk, almennyttig, uafhængig, frivillig forening, der har til formål at skabe og koordinere et socialt og kulturelt forum,  og hjælpeorganisation til at koordinere de russiske kulturarrangementer (som f.e. den Russiske Kultur Uge Festival og andre), russiske historiske og sproglige arrangementer, som vil fremme forstårelse af russiske traditioner og kultur i  brede danske befolkning. 

 

Foreningen ønsker at fremme mellemfolkelig forståelse, kulturel pluralisme og oplysning om multikulturelle muligheder i Danmarks kulturliv. 

 

Forening vil give en gang op året præmie “For det bedste indsats til at formidle det russiske kultur i Danmark”. Medlemmer af foreningen kan indstille kandidaterne til bestyrelse. Bestyrelse træffer afgørelsen om præmien på bestyrelsesmøde. Præmien uddeles en gang om året. Resultaterne er publiceres på hjemmesiden.

 

Stk.2 Foreningens formål er at styrke danske interesse for Russisk historien ved fælles arbejde for denne sag samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem medlemmer, der er eller har været knyttet til Rusland eller russisk sprog og kultur. 

 

Stk.3 Foreningen arbejder for at: koordinere kulturelle aktiviteter for medlemmerne og generelt, undervisning i de russiske traditioner, inkludere russiske historie, russiske køkkenet, russiske teater, russiske litteratur og kunst. Forening vil hjælpe at arrangere kulturelle og sociale aktiviteter, som også er åbne for ikke-medlemmer. 

 

Disse kan for eksempel omfatte koncerter, foredrag, kurser og traditionelle fester. Samtidig tilbyde sine medlemmer oplevelser, der kan uddybe deres forståelse for fælles dansk-russisk historie og fælles kultur. Dette kan f. eks. foregå ved udflugter, foredrag, diskussionsaftener, højskolebesøg og fælles kulturelle aktiviteter via samarbejde med andre foreninger. 

 

Stk.4 Inddragelse af medlemmerne. Foreningens aktiviteter arrangeres via samarbejder med forenings medlemmerne og med samarbejde med andre organisationer, som fremmer russiske kultur. 

 

§ 3 Forenings medlemskab og politik

 

Stk.1 Optagelseskriterier til nye medlemmer.

Som medlemmer af foreningen kan efter bestyrelsens godkendelse optages enhver mænd og kvinder, som er bosiddende i Danmark, og har tilknytning til russiske kultur og/eller sprog, eller dem, der nærer interesse for den Russiske historie, har interesse og sympati for foreningens formål. 

 

Stk.2 Som medlemmer kan optages: 

  • Enkeltpersoner under 18 år (juniorer - fra 14 år) 

  • Enkeltpersoner over 18 år 

  • Familier 

  • Æresmedlemmer og representative public figurer

Stk.3 Foreningen kan være medlem af andre paraplyorganisationer eller kollektivt medlem af andre foreninger, danske såvel som internationale. Forslag om ansøgning om medlemsskab skal vedtages på generalforsamlingen. 

Stk. 4 Foreningen kan tegne strategiske partnerskab med andre organisatioer, foreninger og enkelte personer, hvis projektet kræver  deltagelser. af flere aktører. Bestyrelse godtkende strategiske partnerskab på bestyrelsesmøde. 

 

Stk.5 Foreningens medlemmer kan som enkeltpersoner eller grupper, give udtryk for deres meninger og holdninger, forudsat, at de meget klart og tydeligt tilkendegiver, at de udtrykte holdninger er egne personlige holdninger. Alle udtalelser på vegne af foreningen skal komme fra eller bemyndiges af bestyrelsen. 

 

Stk.6 Forening er en non-profit forening. 

 

Stk.7 Medlemslister og medlemsoplysninger må ikke videregives til personer uden foreningsmedlemskab, og oplysninger herfra må ikke videregives eller sælges med kommercielt formål (eller andet formål end foreningens egne aktiviteter) - ifølge databehandlingslov. Begrænsning for brug af medlemslister og medlemsoplysninger gælder også ved ophøret af medlemskabet. 

 

§ 4 Generalforsamlingen

 

Stk.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år i marts-maj. Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer, der har betalt kontingent forud for generalforsamlingen, samt eventuelle officielle gæster eller observatører. 

 

Stk. 2 Generalforsamlingen skal overfor medlemmerne varsles senest 14 dage inden afholdelsen. 

 

Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum omfatte følgende punkter: 

• Valg af ordstyrer og referent 

• Godkendelse af dagsorden 

• Årsberetning 

• Præsentation af regnskabet for det forløbne år 

• Behandling af indkomne forslag 

• Valg af 3-6 bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter 

• Valg af revisor 

• Eventuelt 

 

Stk. 4 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel flertalsbeslutning og er beslutningsdygtig uanset antallet af tilstedeværende medlemmer. 

 

Stk.5 Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert individuel medlem, som er fyldt 18 år. Hvis en individuel medlem er barnet under 18 år (fra 14 år), kan barnets forældre stemme på vejen af barnet eller er biologisk forælder uden forældremyndighed, men som har opnået forældremyndighedsindehaverens samtykke til medlemskabet.

 

Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes af forældremyndighedsindehaveren, hvorefter familiemedlemskabet ophører.

 

Alle steder hvor der refereres til ”forælder”, menes ”personer med forældremyndighed over barnet”. Såfremt en af barnets forældre mister forældremyndighed, påhviler det forældremyndighedsindehaver at meddele dette til bestyrelse omgående. 

 

Stk.6 Familiemedlemskab giver ret til højst to stemmer på generalforsamlingen. 

Kollektive medlemmer/ strategiske pertner har ingen stemmeret, men kan være til stede under generalforsamlingen og kan tage ordet, dersom ordstyreren finder det rimeligt. 

 

Stk.7 Under generalforsamlingen er det ordstyrerens opgave at sørge for, at debatten foregår i god ro og orden. Dersom ordstyreren finder, at enkelte indlæg fylder for meget i forhold til deres betydning, at debatten bliver usaglig eller at tonen bliver unødvendig skarp og personlig, er det ordstyrerens opgave at gribe ind. Ordstyreren kan irettesætte taleren, tage ordet fra taleren eller, efter gentagne irettesættelser, bortvise taleren fra generalforsamlingen. 

 

Stk.8 Der kan på generalforsamlingen ikke afgives stemme ved fuldmagt. Det er derimod muligt at stille op til valg ved fuldmagt. 

 

Stk.9 Punkter der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen afholdes. Der kan ikke fremsættes punkter til afstemning under eventuelt. 

 

§ 5 Bestyrelsen 

 

Stk.1 Bestyrelsen fungerer som foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse og udvikling. 

 

Stk.2 På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen blandt sine medlemmer foreningens formand, næstformand, kasserer og sekretær. Dersom en eller flere af disse må forlade posten i utide, skal bestyrelsen øjeblikkeligt foretage en ny konstitution. 

 

Stk.3 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 

 

Stk.4 Valgbar til bestyrelsen er enhver, som har stemmeret på generalforsamlingen. 

 

Stk.5 Alle bestyrelsesposter er på valg hvert år på generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer kan genopstille til valg. 

 

Stk.6 Træder et menigt medlem af bestyrelsen ud før dennes valgperiode er slut, eller træder et menigt medlem ind på en anden plads i bestyrelsen, overtager 1. suppleanten automatisk dennes plads. Er der valgt en 2. suppleant bliver denne automatisk 1. suppleant. 

 

Stk.7 Bestyrelsen udpeger personer til de tillidsposter, som den måtte finde nødvendige. Disse poster kan varetages af et medlem af bestyrelsen. 

 

Stk.8 Loyalitets- og tavshedspligt. Ud over pligten til at udføre sit arbejde, skal bestyrelsesmedlemmer være loyal over foreningen. Det betyder blandt andet, at man ikke må videregive oplysninger, som bestyrelsen har en rimelig interesse i at holde hemmelige. 

 

§ 6 Forenings struktur

 

Stk.1 Foreningen tilstræber en flad og demokratisk struktur. Det er således hensigten, at så mange som muligt skal arbejde aktivt for opfyldelsen af foreningens mål og hensigter, mens bestyrelsen først og fremmest skal udføre det administrative arbejde samt være behjælpelig med råd og opsøgende arbejde i forbindelse med realiseringen af medlemmernes projekter. 

 

Stk.2 Alle aktiviteter i foreningen foregår som projekter, hvad enten de er engangsforetagender eller fortløbende. Ethvert medlem, som ønsker at iværksætte en aktivitet, skal på forhånd udarbejde en beskrivelse af aktiviteten samt opstille et budget, inden projektforslaget forelægges bestyrelsen. 

 

Stk.3 Når et medlem af foreningen forelægger bestyrelsen et projektforslag, skal bestyrelsen vurdere dette ud fra to kriterier: Er forslaget i overensstemmelse med foreningens formål og vedtægter? Er forslaget økonomisk forsvarligt? Opfylder forslaget disse punkter, vurderer bestyrelsen hvorvidt forslaget kan godkendes. 

 

Stk. 4 Når et projekt er godkendt, skal der udnævnes en person, som er projektansvarlig, samt et medlem af bestyrelsen, som er kontaktperson for projektet. Først herefter må der udbetales beløb fra foreningens kasse. Kontaktpersonen skal være behjælpelig med de praktiske sider af projektet, som den projektansvarlige ikke selv kan overkomme, samt følge projektet. 

 

Stk. 5 Når et engangsprojekt er afsluttet, påhviler det den projektansvarlige, inden 14 dage at aflevere regnskab for hele projektet. Regnskabet skal udføres efter retningslinjer, som gives af den siddende kasserer, og skal godkendes af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

Stk. 6 Den projektansvarlige for et fortløbende projekt har pligt til at holde bestyrelsen underrettet om projektets forløb, samt til at aflægge regnskab løbende, når bestyrelsen ønsker det, dog mindst hver 3. måned. Også dette regnskab skal godkendes af bestyrelsen. 

 

Stk. 7 Medlemmer af bestyrelsen kan iværksætte projekter og være projektansvarlige på lige fod med foreningens øvrige medlemmer. I sådanne tilfælde bortfalder kontaktpersonen, men den projektansvarlige er forpligtet til at redegøre for sit projekt ved hvert bestyrelsesmøde, så længe projektet varer, samt til at aflægge regnskab som beskrevet under stk. 5 og 6. 

 

§ 7 Forenings økonomi

 

Stk.1 Foreningens drift kan finansieres gennem kontingenter, medlemsaktiviteter, offentlige tilskud og fondstilskud. 

Stk.2 Foreningens regnskab følger kalenderåret. 

Stk.3 Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet. 

Stk.4 Kontingent for medlemskaber i foreningen betales hvert år. Der ydes ikke refusion af betalt kontingent ved udmeldelse af foreningen. 

Stk.5 Bestyrelsen varetager foreningens økonomiske transaktioner. Bestyrelsen fastsætter ved konstitueringen, hvilke personer som skal have adgang til foreningens konti.

 

Selskabet forpligtes ved underskrift af formanden (i dennes forfald af næstformanden) i forening med et andet af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen vurderer i forbindelse med foreningens drift samt konkrete aktiviteter om der er grundlag for at udbetale skattefri godtgørelser i overensstemmelse med retningslinjer fra Skat. 

Stk.6 Foreningens kasserer registrerer løbende ind- og udbetalinger.Bestyrelsen kan bemyndige kassereren eller fuldmægtig til at disponere over Selskabets bank- og girokonti. Desuden skal kasser inden midten af januar opstille et samlet regnskab for det forløbne år. 

Stk.7 Foreningens økonomiske transaktioner kontrolleres af den af generalforsamlingen valgte revisor, der årligt gennemgår foreningens regnskab forud for generalforsamlingen. Arbejdet bør være færdigt inden d. 1. marts. Revisoren kan efter ønske revidere de enkelte projekter løbende gennem hele året. Om nødvendigt kan bestyrelsen af hensyn til regnskabsaflæggelse overfor myndigheder eller fonde lade regnskabet revidere af en registreret eller statsautoriseret revisor 

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk.1 Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt: 

• Bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 

• Mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom. 

• Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter samme forskrifter som den ordinære generalforsamling. 

 

§ 9 Medlemsadgang 

Stk.1 Medlemmer af foreningen har adgang til alle møder og andre aktiviteter, der foregår indenfor foreningens rammer. 

Stk.2 Bestyrelsen nedsætter de udvalg blandt foreningernes medlemmer, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder fest-, forældre-, tur-udvalg osv. Hvert udvalg skal have et bestyrelsesmedlem som medlem med stemmeret. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetencer. 

 

§ 10 Vedtægtsændringer 

Stk.1 Forslag til vedtægtsændringer skal opføres som et selvstændigt punkt på dagsordenen, vedhæftet gældende vedtægter senest 2 uger før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer som ikke fremsættes af bestyrelsen, skal fremsendes skriftligt til formanden senest to uger før generalforsamlingen. Alle ændringsforslag fremsendes på mail. Såfremt der ønskes fremsat ændringsforslag til vedtægterne på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldes og afholdes denne iht. § 8. 

Stk.2 Foreningens vedtægter kan ændres, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor ved en generalforsamling. 

 

§ 11 Eksklusion 

Stk.1 Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer, som den anser for at arbejde imod foreningens formål eller personer, der skønnes at skade foreningens interesser 

Stk.2 Finder en enig bestyrelse på baggrund af undersøgelsen, at et medlem groft har tilsidesat foreningens vedtægter eller interesser, kan bestyrelsen med øjeblikkelig virkning ekskludere medlemmet. Forinden der træffes beslutning om eksklusion, skal bestyrelsen give mulighed for at det pågældende medlem udtale sig for bestyrelsen. Der vil i den forbindelse ikke blive ydet refusion af kontingentindbetaling. 

 

§ 12 Nedlæggelse af foreningen 

Stk.1 Nedlæggelse af foreningen kan finde sted, i fald beslutning herom træffes ved en generalforsamling, hvor 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. For at nedlægge foreningen skal der 3 – 5 uger efter generalforsamlingen, hvor beslutningen er herom truffet, afholdes endnu en generalforsamling, der ligeledes med 2/3 flertal bekræfter beslutningen om nedlæggelse. 

Stk.2 I tilfælde af nedlæggelse træffer den sidste generalforsamling beslutning om fordeling af foreningens aktiver og/eller passiver. En evt. formue skal dog anvendes til alment kulturelle eller humanitære formål. 

 

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter deres vedtagelse på den generalforsamling d.08.06.2020. 

bottom of page